Vyhľadávanie

Kontakt

Maroš Trnik

maros0825@azet.sk

Orion Nosice

Orion Nosice.mp3

05.04.2010 14:05
 
TOPlist

 Počasie

ŽSR, modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina

29.11.2009 15:11

 

 
 
 
 
Vec: ŽSR, modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina na rýchlosť do 160 km/hod.
stanovisko k zámeru
 
 
Na základe Vašej požiadavky č. j. 1324/03-4.3/m1 Vám zasielame stanovisko k predmetnému zámeru:
 
 
Stanovisko
 
 
Navrhovaná činnosť patrí podľa zoznamu činností prílohy č. 1 zákona NR SR  č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie do kategórie činnosti č. 13 - Dopravné a spojové stavby a zariadenia, položka č. 3 - Výstavba železničných dráh.
Navrhovateľom činnosti sú Železnice Slovenskej republiky.
Projektantom je REMING Consult a.s., Bratislava.
Odhadované celkové náklady stavby - 13,47 – 13,53 mld Sk (podľa vybraného variantu).
Príprava projektovej dokumentácie - do roku 2007
Začiatok výstavby - rok 2007
Ukončenie výstavby - rok 2010
Zámer je spracovaný v zmysle požiadavok prílohy č. 2 zákona č. 127/1994 Z.z. Nové smerovanie trasy je riešené ako nová stavba vo variantnom riešení. V zámere je spracovaná hluková štúdia pre úsek Púchov – Milochov, inžinierskogeologická a hydrogeologická štúdia.
Stavba sa nachádza na území dvoch krajov Trenčianskeho a Žilinského. Prechádza okresmi Púchov, Považská Bystrica, Bytča a Žilina.
Účelom stavby je modernizovať železničnú trať č. 120 v úseku Púchov – Žilina na prepravnú rýchlosť 160 km/hod tak, aby boli dosiahnuté parametre AGC a AGTC, pretože predmetný úsek je súčasťou európskeho multimodálneho dopravného koridoru Va.
Modernizovaná trať bude vo veľkej miere využívať už existujúcich koľají. Najväčšie zmeny sú v úseku Púchov – Považská Bystrica, kde sa uvažuje s premostením Nosického kanála a koryta rieky Váh, vybudovaním tunela a premostením Nosickej priehrady. Z dôvodu preložky železničnej trate bude nutné preložiť a vybudovať aj nové zastávky v Nosiciach a Milochove. V úseku Horný Milochov sa uvažuje s tunelom. V oblasti Považskej Teplej je navrhované zrušenie železničnej stanice Považská Teplá a vybudovanie len zastávky. Úpravy trate si vyžadujú preložku cez existujúcu sústavu jazier. V katastrálnom území Vrtižer sa železničná trať bude križovať s diaľnicou D1, návrh preto túto skutočnosť zohľadňuje smerovo aj výškovo. Tak isto sa uvažuje so zrušením zastávky Kotešová. V ostatných úsekoch sa jedná len o smerovú úpravu oblúkov trate, modernizáciu hlavných koľají v staniciach, modernizáciu staníc a zastávok a s tým súvisiacich objektov ako nástupištia, podchody pre cestujúcich a pod.
Variantne je riešený úsek Púchov – Považská Bystrica. Nové vplyvy sa prejavujú iba na úseku Nosice – Milochov, ostatné úseky budú z väčšej časti len rekonštrukciou stávajúcej železničnej trate.
· Variant 1 (červený) – navrhuje sa premostenie Nosického kanála a koryta rieky Váh, vybudovanie dvoch tunelov o celkovej dĺžke 2,36 km, preložky zastávok Nosice a Milochov. Celková trasa sa skráti o 2,909 km. Trasa železnice prechádza na začiatku katastrálneho územia Nosice cez Nosický kanál na ostrov, kde by mala byť vybudovaná nová zastávka, cez koryto rieky Váh a južným okrajom obce Nimnica do tunela a odtiaľ premostením cez vodnú nádrž Nosice do Milochova, kde sa napojí na stavajúcu trať. Nároky na trvalý záber sú 303 015 m2, nie sú špecifikované podľa druhu pozemku. Predpokladané náklady predstavujú 13 472 097 tis. Sk.
· Variant 2 (zelený) – navrhuje sa premostenie Nosického kanála a koryta rieky Váh, vybudovanie dvoch tunelov o celkovej dĺžke 2,45 km, preložky zastávok Nosice a Milochov. Celková trasa sa skráti o 3,11 km. Trasa železnice prechádza nad miestnou časťou Nosice, premostí Nosický kanál, ostrov a koryto rieky Váh, v priestore okraja obce Nimnica medzi dvomi šesťbytovkami a rodinnými domami vchádza do tunela a odtiaľ premostením cez vodnú nádrž Nosice do Milochova, kde sa napojí na stávajúcu trať. Na začiatku obce Nosice by sa vybudovala nová zastávka. Nároky na trvalý záber sú 227 606 m2, nie sú špecifikované podľa druhu pozemku. Odhadované náklady predstavujú 13 535 087 tis. Sk.
· Subvariant modrý prechádza takisto ponad obytnú zástavbu Nosíc v dlhšej trase, ale v obci Nimnica prechádza mimo zastavané územie.
 
Z hľadiska ochrany prírody obidva varianty prechádzajú cez biokoridor nadregionálneho významu Váh a plochu vodnej nádrže Nosice, ktorá patrí aj s brehovými partiami do navrhovaných lokalít v Ramsarskom konvente ako regionálne významná mokraďová lokalita (nie je uvedená v zozname chránených lokalít podľa Ramsarskej zmluvy). V lokalitách Orlové a Pod Kopanicami sú reprodukčné lokality obojživelníkov. Trasa prechádza cez rybníky pri Považskej Teplej, čo naruší koridorovú povahu priestoru (lokálne biocentrum). Variant 1 (červený) prechádza cez celý ostrov vytvorený Nosickým kanálom a korytom Váhu, kde sa nachádza významná genofondová lokalita – hniezdisko vtáctva, migračná zastávka vtáctva, mokraďové partie.
Z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo je najzávažnejším faktorom hluk. Zmenou rýchlostí vlakových súprav a zemnou trasy železnice sa podstatne zmení aj hluková záťaž okolia železnice. V súčasnosti presahujú hladiny hluku v Púchove – centre, v miestnej časti Nosíc, obci Nimnica, kúpeľov Nimnica a miestnej časti Milochov povolené hodnoty 50 dB, pre kúpeľe 35 dB v nočných hodinách o 3-17dB. Pre uvedený úsek bola spracovaná hluková štúdia. Z porovnania podmienok a prostredia je pravdepodobné, že hodnoty pre nočné hodiny budú prekračované aj v miestnej časti Orlové, časti Považská Bystrica, miestnej časti Považská Teplá, Plevníku-Drienove, Predmieri, Rašove, miestnej časti Hlboké, na okraji Bytče, v Dolnom Hričove, v Hornom Hričove a miestnej časti Strážov.
Variant 1 (červený) – v centre Púchova sa mierne zníži hladina hluku aj napriek priblíženia trate k mestu, pretože bude nižšie situovaná. Miestna časť Nové Nosice (prvá rada domov) bude na hranici limitu (50 dB pre nočné hodiny). Miestna časť Nosice bude zaťažená hlukom 56-60dB tak ako doteraz, ale z opačnej strany. Na okraji obce Nimnica bude dosahovať hladina hluku až 60 dB. Pre kúpele Nimnica sa zlepšia hlukové pomery, objekty kúpeľov budú v pásme nižšom ako 35 dB. Jedine objekt Povodia Váhu – apartmány bude vzhľadom na blízkosť vodnej plochy zasiahnutý hodnotami hluku 39 dB. V miestnej časti Milochov sa hlukové pomery zlepšia, ale v okolí mostného objektu železnice budú hodnoty nadlimitné.
Variant 2 (zelený) – v centre Púchova sa mierne zvýši hladina hluku na 52-54dB, miestna časť Nové Nosice vyhovuje limitom aj pre nočné hodiny, miestna časť Nosice bude zaťažená hlukom 54-64dB, kde bude zdroj nad zastavaným územím. V obci Nimnica na okraji medzi dvomi šesťbytovkami a rodinnými domami bude hladina hluku dosahovať až 63 dB. Pre kúpele Nimnica sa zlepšia hlukové pomery, objekty kúpeľov budú v pásme nižšom ako 35 dB. Jedine objekt Povodia Váhu – apartmány bude vzhľadom na blízkosť vodnej plochy zasiahnutý hodnotami hluku 39 dB. V miestnej časti Milochov sa hlukové pomery zlepšia, ale v okolí mostného objektu železnice budú hodnoty nadlimitné 54-60dB. Tento variant je z hľadiska možností odhlučnenia problematický, (vzhľadom na skutočnosť, že hluk nepôsobí priamo, ale zvrchu. Pri výstavbe bude hlukom a prachom zasiahnuté územie v okolí novej trasy železnice a pri portáloch tunelov, zariadeniach stavenísk a prístupových ciest. Tento negatívy jav bude len dočasný.
Z hľadiska vplyvu na zdroje liečivých a minerálnych vôd trasa železničnej trate č. 120 prechádza aj v súčasnosti cez ochranné pásmo PLZ I. stupňa. V oboch variantoch sa trasa železničnej trate priblíži ku kúpeľom. Pri výstavbe mostov cez Nosický kanál, korytu Váhu a vodnú nádrž Nosice bude potrebné hlboké zakladanie a zníženie hladiny priehrady. Razenie tunelov môže ovplyvniť kvalitu a výdatnosť minerálnych prameňov. Výstavba tunelov môže naviac ovplyvniť znečistenie podzemných vôd, kde je vysoké riziko počas havárii a poruchách. Znečistenie povrchových vôd počas výstavby môžu spôsobiť dopravné mechanizmy a počas prevádzky dažďová voda stekajúca z povrchu železnice. Všetky práce v ochranných pásmach sú podmienené súhlasom Ministerstva zdravotníctva SR.
Rekonštrukcia trate, hlavne jej premostenia, bude mať vplyv na scenériu krajiny. Pozitívom je odstránenie nevyužitého železničného telesa na okraji vodnej nádrži Nosice v  rekreačnej oblasti Cérov. Z hľadiska bezpečnosti dopravy je kladom aj mimoúrovňové križovanie všetkých dopravných ciest vrátane poľných ciest.
Vplyv na rekreáciu je v oblasti vodnej nádrže skôr pozitívny – zníženie hluku v kúpeľnom areáli, a v chatovej osade Cérov. Po demontáži železnice z daného úseku je možné prebudovať železničnú trať na cestu a prepojiť Milochov s Nosicami a lepšie sprístupniť rekreačnú oblasť Cérov. V oblasti Považskej Teplej, kde vedie trasa cez rybníky, ktoré sa v lete využívajú ako prírodné kúpalisko a v zime ako klzisko, sa táto funkcia trvalo zruší.
 
Pripomienky
 
V hlukovej štúdii je uvažovaná priemerná rýchlosť 106 km/hod a priemerný počet vagónov 21, čo podľa nás nezodpovedá extrémnym hodnotám, ktoré sa budú dosahovať pri prejazde vlakov Intercity kde je predpoklad rýchlosti až 160 km/hod a 10-12 vagónov, pri rýchlych nákladných vlakoch bude rýchlosť až 120km/hod a počet vagónov sa predpokladá 20-30 vagónov. V správe o hodnotení treba počítať v hlukovej štúdii s hodnotami, ktoré sa budú dosahovať možno 2 – 4 krát za 24 hodín, ale budú dané územie zaťažovať.
 
Záver
 
Zámer ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod je spracovaný v zmysle prílohy č. 2 zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení zákona č. 391/2000 Z.z. Nové úseky trasovania sú riešené variantne. Posúdený je i nulový variant.
Predkladaný zámer je v súlade s ÚPD-VÚC Trenčianskeho a Žilinského kraja, kde je uvažované s modernizáciou železničnej trate č. 120, ktorej súčasťou je aj úsek Púchov – Žilina. Toto je zapracované do ÚPD v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia.
Na základe informácií o území, predpokladaných vplyvoch stavby a možnostiach opatrení na zmiernenie negatívnych vplyvov spracovatelia dokumentácie stanovili poradie vhodnosti variantov.
Nulový variant je najvýhodnejší z hľadiska horninového, z hľadiska krajinnej scenérie a ochrany prírody. V nulovom variante sa však nedá uvažovať s rýchlosťou 160km/hod, takže nie je možné naplniť cieľ rekonštrukcie v zmysle dosiahnutia požadovaných parametrov.
Variant 1 (červený) je najzložitejší z hľadiska horninového, zasahuje do zosuvného územia. V úseku Horný Milochov, kde bude vybudovaný tunel, je veľmi nízke nadložie a zhoršené geotechnické parametre hornín. Zvýši hlukovú záťaž v okraji obce Nimnica, naruší biokoridor Váh a lokálne biocentrum na ostrove medzi Nosickým kanálom a korytom Váhu a vytvorí bariéru. Zastávka vybudovaná na ostrove nemá význam, pretože vzdialenosť k zastávke bude porovnateľná so vzdialenosťou k stanici Púchov. 
Variant 2 (zelený) z hľadiska horninového prostredia je prijateľnejší, pretože je vedený mimo zosuvné územie. Hlukom zaťaží takmer celú miestnu časť Nosice a časť obce Nimnica. Nosice nebude možné efektívne odhlučniť vzhľadom na to, že trať povedie nad zastavaným územím. 
Obe varianty vylepšia zaťaženosť hlukom v kúpeľoch Nimnica a čiastočne v miestnej časti Milochov a zmenia scenériu krajiny v oblasti Vodnej nádrže Nosice ako aj pod priehradným múrom. 
Variant č. 1 bol celkovo posúdený ako mierne vhodnejší, pretože nemá taký negatívny dopad na obyvateľstvo. Jeho vhodnosť musí ešte preukázať podrobná hydrogeologická štúdia v oblasti kúpeľov Nimnica a ochrannom pásme PZL, čo je viazané na súhlas Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR. 
 
Projekt modernizácie železničnej trate Púchov – Žilina je v súlade s Vládou schválenou Koncepciou rozvoja železničných ciest Slovenska do roku 2010. Modernizácia trate má medzinárodný i najvyšší vnútroštátny význam v železničnej doprave.
V správe o hodnotení doporučujeme podrobnejšie rozpracovať v úseku Púchov – Považská Bystrica
· problematiku vplyvu hlukovej záťaže na urbanizované prostredie aj s navrhnutými technickými a kompenzačnými opatreniami.
· podrobnú hydrogeologickú štúdiu v oblasti kúpeľov Nimnica a ochrannom pásme PZL.
Pre úsek Považská Bystrica – Žilina, kde sa vo veľkej miere využíva už existujúca trasa železnice nepovažujeme za potrebné vypracovávať správu o hodnotení. Pre účely procesnosti EIA v tomto úseku je možné použiť predloženú dokumentáciu k zámeru.